چهارشنبه 07 اسفند ماه 1398
 
Module Border Module Border
  مقدمه ای بر شیلات استان 

 

تاریخچه و شرح وظایف مدیریت شیلات و امور آبزیان

 

مقدمه ای بر موقعيت استان اصفهان و توسعه آبزی پروری (جغرافيايي ، منابع طبيعی ، آثار باستانی و استعداد آبزی پروری) اسـتان اصفهان با قابليـت های با لقوه و بالفعل طبيعی ، صنعتی و كشاورزی و منابـع انسانی تجهيز شده بعنوان يكی از استان های مهم كشـور است و به دليل قرار گرفتـن در مركـز ايران از موقعيـت جـغرافيايی مناسـبی برخوردار اسـت ، بطوری كه اكثـر شبـكه هاي ارتبـاطی جنوب و جنـوب غربی كشور از اين استان می گذرد. اين استان با استقرار واحدهاي بزرگ صنعتی (مجتمع ذوب آهن، فولاد مباركه ، پلي اكريل و ...) و همچنين آثار و جاذبه های تاريخی و سياحتی حيرت انگيز و بين المللی می باشد كه مهمترين اين آثار تاريخی عبارتند از ميدان امام (نقش جهان ) و عالی قاپو ، كليسا ، منارجنبان ، كاخ چهلستون ، پل خواجو و سی و سه پل و آثار ديگری كه در مركز استان و شهرستان ها بخصوص شهرستان كاشان قرار دارند كه ويژگی ممتاز و ارزشمندی از نظر گردشگری و جهانگردی به استان بخشيده است.

استان اصفهان با وسعت حـدود 106987 كيلومتـر مربع حدود 6.5 درصد از مساحت كل كشور در برگرفته از نظر جمعيت طبق سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال 85 بالغ بر 440000 نفر بوده است در مجموع 6/6% كل جمعيت ايران در اصفهان زندگی می كنند كه از نظر جمعيت جايگاه چهارم در كشور را دارا می باشد. از غرب به شرق به خط مسـتقيم 700 كيلومتـر و از شـمال به جنوب عـرض دارد. اين استان در مركـز استان بين 30 درجه و 43 درجه و 2 دقيقه عرض شمالی و 49 درجه و 37 دقيقه تا 55 درجه و 31 دقيـقه طول شرقی از نصـف النهار گرينويچ قرار گرفته است.

اين استان از شمال به استان مركزی و استان سمنان و از شرق به استان های خراسان و يـــــــزد و از جنوب به استان های فارس و كهكيـــــلويه و بويراحــمد و از غرب به استان های چهارمحال و بختـياری و لرستان محدود می گردد و در مــيان كوه های مركزی ايران و دامنـه های شرقی زاگرس واقع شده و به لحـاظ در اختيار داشتن مناطق كوهسـتانی متعدد و رودخانه ها (رودخانه زاينده رود و غيره) و دشت كويـر ، دارای آب و هوای كم و بيش متنـوع و معتـدل و دارای چهار فصل منظم بوده كه توليد انواع محصولات كشاورزي را بدنبال داشته (درختان ميوه ، خرما ، پسته و ...) و به دليـل همين ويژگی های جغرافيائی و اقليمی توانائی های وسيعی جهت امر آبزی پروری را دارا می باشد.

اسـتان اصفهـان در حال حاضر دارای 24 شهرستان ، 81 شهر 43 بخش و 121 دهستان می باشد ، بطوری كه شهرستان های فريدن و فريدونشهر ، چادگان ، خوانسار ، گلپايگان ، نطنز ، شهرضا و سميرم و ... با وجود منابع خرد و كلان امكانات وسيع و مطلوبی جهـت پرورش عمده ماهيان سردابـی و به صورت محدود پرورش ماهيـان گرمابی ساير شهرستان ها و مناطـق گرمسـير شامل منطقه شـرق اصفهان و مباركه و نايين و اردسـتان ، برخوار و ميمه و لنجان ، كاشان ، نجف آباد و ... با وجــــــود منابـع آبی خـــرد فراوان توسـعه آبـزی پروری در آبهای شيرين و لب شور به صورت عمده توليد ماهيان گرمابی ، به صورت محدود توليد ماهيان سرد آبی را فراهم آورده و همچنين وجود رودخانه معروف زاينده رود به عنوان بهترين جريـان سطحی و بزرگترين رودخانـه مركز ايران كه از جهت غرب به طرف شرق اصفهان جريان دارد و همچنين وجود بندها و سدهای متعدد در مسـير آن ، آبگيرها و دریاچه های طبيعی و نيمه طبيعی و ساير رودخانه های جاری و چشــمه های بالای 500 ليتر در ثانيه از استعدادهای توسعه آبزی پروری بوده كه با برنامه ريزی و كنـترل و نظارت و مديريت شيلاتی بــتوان به اهداف آبزی پروری و آبزی مصرفی نائل آمده و از آنجا كه زير بخش شيلات بعـنوان يكی از زير بخش های مهم اقتصادی كشور با استفاده از ذخاير دريايی و منابع طبيعی آبهای داخلی و با به كارگيری ابزار فن آوری و نيروی انسانی لازم توسعه آبزی پروری و عرضه آبزيـان در كشور را به عهده دارد.

شيلات استان اصفهان نيز در اين راستا با يك دهه تلاش روز افزون در برنامه های دوم و سـوم توسعه (طی سال های 74 الی 83) به صورت هنگام با اهداف و برنامه های توسـعه آبـزی پروری در آبهای داخلی كشور توانسته است به رشد قابل ملاحظه ای از نظر كيـــفی و كمی آبزی پروری و فرهنگ سازی آبزيان در استان برسد.

شكل گيری شيلات استان اصفهان نـظر به اينكه شيلات استان اصفهان از نيمه دوم سال 1366در قالب اداره آبزيـان در معاونت امـور دام استـان فعاليت داشته است در راستای بهره برداری بهينه و اصولی و منطقی و چند منظوره از آبهای داخلی شيلات استان اصفهان نيز همگام با ساير مديريت های شيلات های استان های غير ساحلی از نيمه دوم سـال 1374 در قالب مديــريت شيلات فعالـيت های خود را در ارتـباط با اهـداف توسعه تكثير پرورش آبزيان رسـما“ تاسيس گرديد و از سال 1378 با توسـعه آبزی پروری در استان در سطح اداره كل شيلات بــــا كادري كار شناسی و تكنـسين و همجنین مرکز تکثیر و پرورش آبزیان (کرسکان ) فعاليت های آبـزی پروری را پيـگيری می نمود ولی درسال 1387 با سازمانی شدن شیلات ایران پیکره شیلات استان از سازمان شیلات ایران جدا شد و در حال حاضر تحت عنوان مدیریت شیلات و چارت تشکیلاتی جدید (چارت) زیر نظر معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با اهداف توسعه ای به شرح ذيل ادامه فعالیت توسعه آبزی پروری و توليد غذا و پروتئين و مشاركت در برنامه امنيت غذايي دارد:

بهره برداری بهينه و اصولی از منابع آب و خاک استان ، ايجاد اشتغال بويژه در مناطق روستايی و افزايش درآمد آنها فرهنگ سازی و افزايش مصرف سرانه آبزيان در استان و  امكان مشاركت بخش خصوصی و ايجاد تشكل های آبزی پروری با مشاركت فارغ التحصيلان و پروژه ها و محورهای توسعه آبزی پروری در اصفهان

الف: توليد ماهيان سرد آبی

1. طرح توسعه مزارع انفرادی پرورش ماهی قزل آلای رنگين كمان در استان و ايجاد سايت های پرورش ماهی

2. پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاكی و استـفاده از منابع آبهای تحت الاعرضی شـــور و لب شور در نيمه دوم سال

3. پرورش ماهی قزل آلا در استخر های احداثی خـرد و ذخيره آب كشاورزی و شبكه های آبـياری (كانال های آبرسانی)

4. پرورش ماهی قزل آلا به روش نیمه متراكم (سيستم های نیمه متراکم و روش های مشابه با تکنولوژی ابزارهای فن آوری)

5. پرورش ماهی قزل آلا در محيط های محصور در قفس و آبندان های طبيعی و نيمه طبيعی

6. پرورش ماهی قزل آلا

ب: توليد ماهيان گرمابی

7. طرح توسعه انفرادی مزارع شاليزار استان و پرورش ماهيان گرمابی در استان

8. پروژه ماهيدار كردن و رهاسازی در منابع آبی طبيعی و نيمه طبيعی استان (ايجاد اشتغال در بخش صيد و صيادی)

9. پروژه پرورش كپور ماهيان در استخر

پ: طرح های پرورش آبزیان و ساير طرح های خرد و ذخيره آب كشاورزی و شناسنامه دار نمودن آنها  عبارتند از:

10. طرح پرورش ميگوی آب شيرين (روزنبرگی ) و رها سازی خرچنگ دراز آب شيرين در منابع آبی استان

11. طرح پرورش ماهيان خاوياری (فيل ماهی) در استان

12. ساير فعاليت ها:

13. توسعه تكثير و پرورش ماهيان زينتی و گسترش و توسعه صنايع شيلاتی در استان و ايجاد بازارچه فروش آبزيان

14. پروژه همياری در ترويج توليد و افزايش مصرف آبزيان و اجرای آموزش های گروهی

15. پروژه اجرای دوره های آموزشی و ترويجی و ارتقا توانمندی آبزی پروران به صورت استانی و ملی

16. فعاليت های اطلاع رسانی تبليغاتی و ايجاد روابط سازمانی و برگزاری نمايشگاه های استانی و تهيه و نشر بوستر در راستای فرهنگ سازی مصرف آبزيان

17. پروژه های ( استفاده از مکانیزاسیون و فن آوری در توليد آبزيان و استفاده از انواع تجهیزات و دستگاه های هواده و غذاده ، بهينه سازی حمل و نقل آبزيان و....) و پرورش ساير گونه های آبزی در اصفهان

1. پروژه پرورش ميگوی آب شيرين (روزنبرگی)

2. پروژه رهاسازی خرچنگ دراز آب شيرين در منابع آبی استان جايگاه استان اصفهان در كشور

4. توسعه و تكثير و پرورش ماهيـان زينتی در استان  از نظر توسعه آبزيان براساس آمار و اطلاعات طرح و توسعه شيلات ايران استان اصفهان از نظر تغييرات توليد رتبه ششم كشوری را بدست آورده است.

استان اصفهان از نظر پرورش ماهيان سردابی رتبه هشتم كشوری را بدست آورده است.

استان اصفهان از نظر پرورش ماهيان گرمابی رتبه دهم كشوری را بدست آورده است.

استان اصفهان از نظر صيد و بهره برداری رتبه دوازدهم الی سيزدهم كشوری را بدست آورده است.

همچنين از نظر توليد ماهيان زينتی استان اصفهان با بيشترين ميزان توليد در كشور (با توليد بیش از30 ميليون قطعه) يكی از قطب های مهم توليد و پرورش اين نوع از ماهيان در كشور محسوب مي شود.   فعاليت های ترويجی و توسعه مزارع خرد و استخرهای ذخيره و دو منظوره عبارتند از:

1. پرورش ماهیان کپور در استخر های ذخیره آب کشاورزی

2. فعاليت های همياری در ترويج توليد و مصرف آبزيان

3. ترويج پرورش ماهی قزل آلا و ماهیان کپور در شاليزارهای استان

4. شناسايی و شناسنامه دار كردن استخرهای ذخيره آب كشاورزی

5. مشاركت جوانان و زنان در آبزی پروری

6. فعاليت های کتاب خانه ای و اطلاع رسانی و ارايه خدمات مشاوره ای به متقاضيان و آبزی پروران و دانشجویان شیلاتی

Module Border Module Border
ورود |عضويت
Copyright (c) 1398/12/07 مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا